Strona główna / Oświata / Wiadomości

Informacja dotycząca dofinansowania zakupu podręczników

Burmistrz Zatora informuje, że w terminie do dnia 14 września 2012r. można składać w szkołach (na terenie Gminy Zator) do których będą uczęszczać uczniowie wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013 w:

- klasach I – IV szkół podstawowych; w klasach I szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, i technikum

- oraz dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi - w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o dofinansowanie, nie może przekroczyć:

- 351,00 zł (netto) – dla uczniów klas II – IV szkół podstawowych oraz w klasach I szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, i technikum

- 504,00 zł (netto) – dla uczniów klasy I szkoły podstawowej – w przeliczeniu na jedną osobę wchodząca w skład gospodarstwa domowego (rodziny). Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (sierpień 2012r.).

Uczniów z w/w niepełnosprawnościami - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z  kryterium dochodowe nie obowiązuje.

  • Wartość pomocy finansowej na zakup podręczników nie może przekroczyć kwoty, z zastrzeżeniem konieczności przedłożenia do wypłaty wyprawki dowodu zakupu podręczników (faktura VAT, rachunek):

180,00zł – dla ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, w tym dla ucznia posiadającego w/w orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

210,00zł – dla ucznia klasy IV oraz ucznia klasy IV – VI szkoły podstawowej posiadającego w/w orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

325,00zł – dla ucznia klasy I – III gimnazjum posiadającego w/w orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

352,00 zł – dla ucznia klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum

352,00 zł – dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, posiadającego w/w orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

  • Druki wniosków można pobierać w Urzędzie Miejskim w Zatorze, ze strony internetowej www.zator.pl oraz szkołach na terenie Gminy Zator. Wnioski należy składać do dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń.

  • O przyznaniu dofinansowania decyduje właściwy dyrektor szkoły – na podstawie złożonych wniosków i przedstawia listę uczniów Burmistrzowi Zatora.

Ostateczny i nieprzekraczalny termin składania wniosków (wyłącznie w szkołach) upływa w dniu 14 września 2012r.

Uwaga! Uczniowie uczęszczających do szkół położonych poza Gminą Zator składają wnioski wg wzoru i w terminie ustalonym przez tamtejsze urzędy


 

Burmistrz Zatora

Zbigniew Biernat

 





Utworzony:2012-07-24 11:44:12
Autor:



Ilość odwiedzin: