Strona główna / Program Szwajcarski
Program Szwajcarski

 W związku z uruchomieniem strony internetowej dedykowanej projektowi "Dolina Karpia - szansa na przyszłość" - aktualne informacje dostępne są na stronie internetowej www.caz.zator.pl

Konferencja inauguracyjno konsultacyjna projektu "Dolina Karpia Szanasa na przyszłość..." 15.05.2012r.

Staże, dotacje, szkolenia, wyjazdy studyjne!!!

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na znalezienie Partnera Szwajcarskiego

II Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na znalezienie Partnera Szwajcarskiego

Umowa na realizację projektu „Dolina Karpia – szansa na przyszłość …” w ramach Szwajcarko Polskiego Programu Współpracy podpisano

 

Po trzech latach starań Gminy Zator w dniu 1 grudnia 2011r. podpisano Umowę na realizację projektu pn. „Dolina Karpia – szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających rynek, pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.”

W ramach projektu zaplanowano  trzy główne Działania wraz z działaniami szczegółowymi:

  • Utworzenie Centrum Rozwoju Zawodowego w tym zorganizowanie Centrum Rozwoju Zawodowego z punktami konsultacyjnymi w następujących gminach: Osiek, Przeciszów, Polanka Wielka, Brzeźnica, organizacja doradztwa biznesowego, organizacja seminariów i konferencji biznesowych, organizacja doradztwa zawodowego, rekrutacja personelu, organizacja szkoleń, dofinansowanie staży, spotkania polsko-szwajcarskie, dofinansowanie pobytów biznesowych w Szwajcarii, częściowe dofinansowanie polsko-szwajcarskiej wymiany studenckiej, stworzenie portalu internetowego
  • Utworzenie Funduszu Dotacji w tym organizowanie konkursów i naborów dla dotacji na założenie lub rozwój działalności gospodarczej bądź inicjatywy społecznej, formalne doradztwo przy wypełnianiu wniosków aplikacyjnych, przyznawanie dotacji na założenie lub rozwój działalności gospodarczej bądź inicjatywy społecznej
  • Działania promujące subregion w tym rozpoczęcie kampanii promocyjnej, uczestnictwo w targach turystycznych

 

Realizacja ta przyczyni się do rozwoju gospodarczego i społecznego Doliny Karpia, ale przede wszystkim pobudzi lokalną społeczność do zaangażowania się w rozwój przedsiębiorczości. Budżet projektu wynosi 3 975 237,97 CHF. Z czego kwota dofinansowania projektu 3 623 321 CHF.

W celu prawidłowej realizacji i implementacji projektu opracowana została specjalna struktura zarządzania, która umożliwi sprawne i efektywne wykonanie wszystkich zamierzeń, pozwoli na dokonywanie bieżącej kontroli zgodności wypracowanych rozwiązań z koncepcją projektową oraz stworzy warunki do terminowej realizacji prac. Struktura ta przewiduje funkcjonowanie trzech szczebli organizacji prac, które w zależności od zadania, będą wykonywane przez różnorodne podmioty. W ramach tej struktury wyróżnić można:

·         Radę Sterującą Programu (RSP) – ogólny nadzór nad realizacją projektu jako całości,

·         Koordynatorów Programu (KP) – Koordynator Merytoryczny oraz Księgowa Projektu- osoby dedykowane do Programu, powoływane przez Radę Sterującą Programu,  do zarządzania i koordynacji wszystkich zadań realizowanych w obszarze projektu oraz pełniących funkcję doradczą dla Rady Sterującej Programu,

·         Gminną Spółkę Komunalną (GSK) – powołaną do realizacji poszczególnych zadań wyznaczonych w obszarze Projektu, Fundamentalnym - statutowym zadaniem Spółki będzie wdrożenie oraz zarządzanie zadaniami, opracowanymi w koncepcji projektowej, tj.:

  • zapewnienie działania Centrum Aktywizacji Zawodowej (w tym: doradztwo biznesowe, organizacja seminariów i konferencji biznesowych, rekrutacja personelu, organizacja szkoleń, organizacja poradnictwa zawodowego, dofinansowanie staży zawodowych, stworzenie portalu internetowego, organizacja spotkań polsko – szwajcarskich, dofinansowanie pobytu biznesowego w Szwajcarii dla przedsiębiorców oraz dofinansowanie wymiany uczniów w Szwajcarii),
  • utworzenie i obsługa Funduszu Dotacji (w tym organizacja konkursów i naborów  o dofinansowanie, doradztwo formalne przy wniosku o dofinansowanie oraz przyznawanie dotacji na zawiązanie/rozwój działalności gospodarczej/inicjatywy społecznej).

Ponadto strona Szwajcarska doceniając starania i podjęte działania przez Gminy Zator w poszukiwaniu partnera Szwajcarskiego przekazała dodatkowe środki w łącznej kwocie 200 000 CHF. W ramach puli środków zostanie wyłoniony operator który pomoże nawiązać partnerską współpracę z gminą, organizacją w Szwajcarii co jest kluczowym elementem realizacji projektu.

 

Uchwała Rady Miejskiej o powołąniu Zatorskiej Agencji Rozwoju Sp. z o. o.

 

Archiwum wiadomości  

 

02.07.2010

Zaproszenie na spotkanie robocze z przedsiębiorcami Gminy Zator

Gmina Zator rozpoczęła realizację Programu Szwajcarskiego w ramach, którego będą dzielone środki finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz na zarządzanie przedsiębiorstwem. Obecnie prowadzona jest analiza potrzeb i pomocy przedsiębiorcom z obszaru Doliny Karpia w szczególności w Gminie Zator.

 

   

02.03.2010

Umowa na finansowanie Funduszu Szwajcarskiego podpisana

W związku z wyłonieniem projektu „Dolina Karpia - szansa na przyszłość...” i przyznaniem dotacji w kwocie 25000 CHF w dniu 2 marca 2010r. w Urzędzie Miejskim w Zatorze w obecności Burmistrza Zatora, Wójta Gminy Przeciszów, Wójta Gminy Polanka Wielka, Wójta Gminy Osiek, Wójta Brzeźnicy oraz Skarbników Gmin, a także Dyrektora PUP w Wadowicach, PUP w Oświęcimiu podpisano umowę na finansowanie Funduszu na Przygotowanie Projektów realizowanego w ramach Polsko Szwajcarskiego Programu Współpracy.

 

   

18.02.2010

Rekomendacja Szwajcarska dla rozwoju przedsiębiorczości w Stolicy Doliny Karpia

Z końcem 2008 roku Urząd Miejski w Zatorze (Instytucja Realizująca – partner wiodący) złożył wniosek do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (tzw. Zarys Projektu) na realizację zadania pn „Dolina Karpia szansa na przyszłość ..” w ramach Polsko Szwajcarskiego Programu Współpracy.

 

   

09.02.2009

Dolina Karpia – szansa na przyszłość ...”

Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających rynek, pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.”

 

Z końcem ubiegłego roku Gmina Zator wystąpiła do partnerów – gmin Doliny Karpia ale także Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu i Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach z inicjatywą aplikowania i realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Dolina Karpia – szansa na przyszłość...” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

W celu zmniejszenia różnic społeczno – gospodarczych w obrębie krajów Unii Europejskiej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 2008 roku ogłosiło konkurs na obszar tematyczny pn.„Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych”. Zgodnie z jego założeniami wsparciem mogły zostać objęte inicjatywy na rzecz wzrostu zatrudnienia i wysokości dochodu na terenie tzw. podregionu poprzez wdrożenie zintegrowanej strategii (obejmującej różne sektory społeczne) przez wybrane partnerstwa. Podregion skupiać musi kilka gmin wiejskich wokół od 1 do 2 gmin miejskich - stanowiących centrum danego podregionu. Partnerstwo w danym podregionie sprzyjać musi rozwojowi zintegrowanej strategii i wdrożeniu związanego z nią wieloaspektowego lokalnego programu rozwoju.

W założenia, cele i proponowane działania w/w programu doskonale wpisuje się Dolina Karpia . Zawiązane partnerstwo pomiędzy gminą Zator, gminą Osiek, gminą Polanka Wielka, gminą Przeciszów, gminą Brzeźnica oraz PUP Oświęcim i PUP Wadowice w składanym wniosku wzięło pod uwagę najistotniejsze priorytetowe cele społeczno-gospodarcze dla naszego regionu. W opisanym projekcie i działaniach przewidzianych do realizacji należy wymienić m.in.: utworzenie Funduszu Poręczeń Kredytowych i Funduszu Pożyczkowego Doliny Karpia oraz Funduszu Dotacji Rozwojowych, utworzenie Punktów Informacyjno – Konsultacyjnych Doliny Karpia, utworzenie Regionalnego Centrum Aktywizacji Zawodowej, utworzenie sieci kiosków pracy oraz organizacja szkoleń a także inne działania promujące nasz podregion. Realizacja ta przyczyni się do rozwoju gospodarczego i społecznego Doliny Karpia, ale przede wszystkim pobudzi lokalną społeczność do zaangażowania się w rozwój przedsiębiorczości. Programem objęte zostały 4 województwa: lubuskie, podkarpackie, świętokrzyskie i małopolskie jako obszary tzw. koncentracji geograficznej. Łącznie w ramach w/w obszaru tematycznego zabezpieczono do podziału 50 mln CHF z czego minimalna wartość poszczególnego programu musi wynosić 5 mln CHF. Faktycznie do realizacji maksymalnie może być wybranych tylko 10 wniosków. W trakcie trwającego trzy miesiące naboru wniosków zostało złożonych 37 zarysów projektów. Złożony wniosek aplikacyjny (tzw. zarys projektu) został już zaakceptowany pozytywnie pod względem formalnym. Obecnie czekamy na ocenę merytoryczną, która odbędzie się jeszcze w lutym br.

 

Wypełnione ankiety można przesłać na adres e-mail: promocja@zator.pl
lub złożyc osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Zatorze

Ilość odwiedzin: